پرستاری و آموزش های خود مراقبتی

پرستاری و آموزش های خود مراقبتی

به معنای انکه فرد ، خانواده و جامعه سلامت را ارتقا دهند و از بیماری پیشگیری و سلامت خود را حفظ کنند .
خودمراقبتی در بخش های مختلف
بهداشت ، تغذیه ، سبک زندگی ، ورزش ،
عوامل محیطی و عادات اجتماعی اثرگذار است .

× گفتگوی واتساپی