روانشناسی سلامت

روانشناسی سلامت

عوامل روانشناختی ، بیولوژی رفتار ، عوامل محیطی و عوامل اجتماعی
بر روی سلامتی و بیماری فرد اثر گذار است .
روانشناسی سلامت در پیشگیری و درمان بیماری ها و ارتقای سطح سلامت موثر است .

× گفتگوی واتساپی